คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS)

  • (English) Product Disclosure Statement – April 2020: PDF (17MB) | Flipbook
  • (Thai) คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สมาชิกระดับ พรีเมียร์ – เมษายน 2563: PDF (6MB) | Flipbook
  • (Bahasa) Pernyataan Pengungkapan Produk – April 2020: Flipbook

คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) ฉบับนี้ลงวันที่เมษายน 2563 โดยจะใช้แทนคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ออกก่อนหน้านี้ทั้งหมดและจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน